Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Giải cứu công chúa Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
13 33 33 0 0 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-08-17 19:57:32 Nguyên 100 1.92 196M

C++

4.3.2

2 2014-08-12 04:34:52 Nam 65 0.01 492M

C++

4.3.2

3 2014-08-14 20:19:50 Lee Xuaan Hung 55 1.11 19M

CPP

4 2014-08-11 12:13:58 MadCarrot 50 1.06 22M

C++

4.3.2

5 2014-08-19 08:25:06 BTi-ĐMH 35 1.25 138M

PAS-FPC

6 2014-08-11 02:59:04 hgminh 30 0.00 3.1M

C++

4.3.2

7 2014-08-12 14:39:18 What Does The Fox Say? 30 0.50 64M

C++

4.3.2

8 2014-08-11 06:39:56 Nguyễn Minh Tiến 20 0.53 16M

PAS-FPC

9 2014-08-11 11:01:14 Nắng Ban Đêm 20 0.00 18M

C++

4.3.2

10 2014-08-11 13:08:21 Bùi Văn Kiên D11VT6 20 0.01 4.1M

C++

4.3.2

11 2014-08-11 05:51:49 ? 10 0.00 492k

PAS-FPC

12 2014-08-11 07:09:33 1235 0 0.00 0k

PAS-FPC

13 2014-08-11 11:58:33 Moriarty 0 0.00 0k

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.