Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Mummy Maze Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
51 201 189 0 12 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-06-18 16:44:49 Think like Nguyễn Mai Lan 100 6.32 38M

C++

4.3.2

2 2012-06-18 17:51:41 1212 100 4.43 29M

PAS-FPC

3 2012-06-18 18:26:27 Hacker7 100 0.08 2.8M

C++

4.3.2

4 2012-06-18 18:44:25 MinhThao 100 0.05 31M

PAS-FPC

5 2012-06-19 06:42:27 Hacker7 100 0.07 2.9M

CPP

6 2012-06-19 06:49:02 Tang Khai Hanh 100 0.07 21M

PAS-FPC

7 2012-06-19 07:01:18 RR 100 3.35 48M

C++

4.3.2

8 2012-06-19 09:12:20 Đỗ Việt Anh 100 0.10 18M

C++

4.3.2

9 2012-06-19 09:13:05 Đỗ Việt Anh 100 0.13 18M

CPP

10 2012-06-19 16:57:23 TLMN 100 0.00 64M

PAS-FPC

11 2012-06-19 18:06:25 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 8.36 43M

CPP

12 2012-06-25 04:23:09 Chu 100 0.08 21M

PAS-FPC

13 2012-06-29 16:32:36 Tipu 100 0.04 31M

PAS-FPC

14 2012-07-23 05:16:28 kunn 100 3.74 71M

C++

4.3.2

15 2012-08-12 05:43:46 International master 100 0.45 29M

PAS-FPC

16 2012-11-01 10:25:39 Nguyên 100 2.63 22M

C++

4.3.2

17 2013-06-27 18:48:41 Nhung anh sao dem 100 0.64 19M

C++

4.3.2

18 2014-11-20 15:59:55 [Barker][GauGau].cpp 100 0.58 10M

C++

4.3.2

19 2014-11-29 07:08:29 Immortal 100 5.06 141M

C++

4.3.2

20 2015-12-22 18:29:23 Lê Quang Tuấn 100 0.00 3.5M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.