Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðếm hình chữ nhật Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
87 292 286 0 5 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-07-29 03:52:07 Immortal 100 1.73 10M

C++

4.3.2

2 2014-07-29 03:53:23 hgminh 100 1.85 12M

C++

4.3.2

3 2014-07-29 03:54:02 Bugs can be everywhere 100 0.42 4.1M

PAS-FPC

4 2014-07-29 04:29:55 [Barker][GauGau].cpp 100 0.67 37M

C++

4.3.2

5 2014-07-29 07:24:57 Chitoge Kirisaki 100 0.60 35M

PAS-FPC

6 2014-07-29 09:01:16 Trần Khánh Hiệp 100 0.23 26M

C++

4.3.2

7 2014-07-29 14:44:02 BTi-ĐMH 100 0.92 50M

PAS-FPC

8 2014-07-30 03:21:31 a;slkfjasl;fkj 100 0.97 23M

PAS-FPC

9 2014-07-30 14:14:31 What Does The Fox Say? 100 0.32 10M

C++

4.3.2

10 2014-07-30 19:22:25 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.59 18M

C++

4.3.2

11 2014-07-31 11:04:31 Chuyên Nga CNN 100 1.59 123M

C++

4.3.2

12 2014-07-31 15:11:54 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 1.19 18M

C++

4.3.2

13 2014-08-01 10:07:43 Tommy 100 1.58 99M

C++

4.3.2

14 2014-08-01 15:18:39 Mew. 100 0.69 20M

PAS-FPC

15 2014-08-04 07:22:33 ‍Lien 100 0.25 22M

C++

4.3.2

16 2014-08-04 14:05:21 JATC 100 0.57 4.2M

PAS-FPC

17 2014-08-05 17:22:07 Phạm Thanh Hùng 100 1.93 49M

C++

4.3.2

18 2014-08-10 12:22:18 Thương 100 0.83 10M

C++

4.3.2

19 2014-08-13 19:04:25 Nha Dinh Cao 100 1.46 7.5M

C++

4.3.2

20 2014-08-13 19:09:14 Nha Dinh Cao 100 1.25 8.1M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.