Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Phân nhóm đồ thị Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
15 64 63 0 1 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2016-05-27 17:32:41 ‍Lien 109.44 57.80 4.5M

CPP14

2 2015-08-18 06:39:08 Hoang Nguyen 109.39 56.84 4.9M

C++

4.3.2

3 2015-08-17 12:24:17 Edogawa Conan 107.72 2.85 5.5M

C++

4.3.2

4 2015-09-06 06:58:31 hungnm 104.11 14.29 3.0M

C++

4.3.2

5 2015-08-17 10:50:49 Trung Nguyen 104.01 0.38 3.9M

C++

4.3.2

6 2015-08-17 08:04:15 Huỳnh Ngọc Đỉnh 103.05 0.19 15M

CPP

7 2015-11-11 16:51:20 Lê Quang Tuấn 101 6.73 3.5M

CPP

8 2015-08-18 14:28:35 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100.6 56.50 3.7M

CPP14

9 2015-08-17 09:56:50 Thang Nguyen 100.55 56.75 4.6M

C++

4.3.2

10 2016-08-31 17:46:23 『 NewL 』 100.47 24.94 1.5M

PAS-FPC

11 2017-01-12 18:44:35 Đào Anh Hào 100.03 0.81 4.4M

CPP14-CLANG

12 2015-11-13 17:30:47 iÎÎüšiøÑ 23.58 4.88 268k

PAS-FPC

13 2019-01-14 16:00:14 Erika 1.67 0.00 382M

PAS-FPC

14 2015-08-17 08:08:10 Mirai Kuriyama 0 0.00 0k

C++

4.3.2

15 2019-06-19 18:06:05 DARWIN 0 0.00 0k

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.