Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tổng ước chung lớn nhất 2 Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
48 85 81 0 4 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-07-28 22:38:34 xx4m 100 0.03 2.6M

C++

4.3.2

2 2014-07-29 03:53:48 hgminh 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

3 2014-07-29 04:30:49 [Barker][GauGau].cpp 100 0.06 2.8M

C++

4.3.2

4 2014-07-29 07:25:04 Chitoge Kirisaki 100 2.08 232k

PAS-FPC

5 2014-07-29 09:01:39 Trần Khánh Hiệp 100 0.06 2.6M

C++

4.3.2

6 2014-07-29 10:22:10 MadCarrot 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

7 2014-07-29 17:42:23 Minh Tuan Nguyen 100 0.07 2.6M

C++

4.3.2

8 2014-07-29 20:13:30 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 4.78 2.8M

C++

4.3.2

9 2014-07-30 10:53:49 Bugs can be everywhere 100 0.00 232k

PAS-FPC

10 2014-08-01 15:29:57 Mew. 100 0.00 400k

PAS-FPC

11 2014-08-05 15:34:34 Nguyễn Duy Khánh 100 0.69 2.8M

C++

4.3.2

12 2014-08-13 04:10:15 Bugs can be everywhere 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

13 2014-08-21 18:59:18 Nhung anh sao dem 100 3.57 2.6M

C++

4.3.2

14 2014-08-22 05:46:33 Chuyên Nga CNN 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

15 2014-08-22 07:14:25 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.03 2.6M

C++

4.3.2

16 2014-08-24 03:39:05 Thang Nguyen 100 0.03 2.8M

C++

4.3.2

17 2014-08-24 16:55:43 Thương 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

18 2014-09-08 15:45:25 lazyc97 100 3.10 2.6M

C++

4.3.2

19 2014-09-15 12:40:18 ‍Lien 100 0.05 2.8M

C++

4.3.2

20 2014-10-08 20:20:12 Cao Viên Viên 100 0.07 2.6M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.