Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Aladdin và cây ðèn cầy Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
302 898 783 0 112 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-07-29 02:34:01 Bugs can be everywhere 100 0.00 232k

PAS-FPC

2 2014-07-29 03:18:15 huynhha12798 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

3 2014-07-29 03:33:11 Giraffe 100 0.00 232k

PAS-FPC

4 2014-07-29 03:53:27 Immortal 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

5 2014-07-29 03:57:38 hgminh 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

6 2014-07-29 07:25:01 Chitoge Kirisaki 100 0.00 232k

PAS-FPC

7 2014-07-29 09:41:19 Một Hai Ba 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

8 2014-07-29 09:59:42 Thương 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

9 2014-07-29 10:16:06 Trần Khánh Hiệp 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

10 2014-07-29 10:53:25 MadCarrot 100 0.00 3.2M

CPP

11 2014-07-29 11:35:35 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

12 2014-07-29 12:19:48 nd_minh29 100 0.00 232k

PAS-FPC

13 2014-07-29 15:17:35 I LOVE LS 100 0.00 232k

PAS-FPC

14 2014-07-29 15:32:55 Lê Quý Đôn 100 3.31 2.6M

C++

4.3.2

15 2014-07-29 16:45:34 Jack Wilshere 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

16 2014-07-29 17:43:41 Minh Tuan Nguyen 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

17 2014-07-29 19:18:00 xx4m 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

18 2014-07-30 17:17:30 1235 100 0.00 1.2M

PAS-FPC

19 2014-07-30 18:02:13 piouscity 100 0.00 232k

PAS-FPC

20 2014-07-31 04:29:33 SC 100 0.00 232k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.