Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Thời ðại của các ðế chế dừa Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
122 484 317 0 27 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-06-16 20:35:23 MadCarrot 100 0.28 6.5M

PAS-FPC

2 2013-06-16 20:35:33 Chitoge Kirisaki 100 0.58 9.1M

C++

4.3.2

3 2013-06-16 21:08:38 nigga pls 100 0.27 5.3M

PAS-FPC

4 2013-06-17 01:58:41 2ez 100 0.56 12M

C++

4.3.2

5 2013-06-17 02:01:57 Come Back :x 100 0.24 5.0M

PAS-FPC

6 2013-06-17 02:05:33 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 0.70 13M

C++

4.3.2

7 2013-06-17 03:30:58 qqq 100 0.24 9.1M

PAS-FPC

8 2013-06-17 03:34:29 Nhung anh sao dem 100 0.54 8.7M

C++

4.3.2

9 2013-06-17 03:45:37 Minh Hiếu 100 0.31 6.0M

PAS-FPC

10 2013-06-17 04:38:32 Gầy :)) 100 0.24 5.4M

PAS-FPC

11 2013-06-17 04:54:13 rocket2012 100 0.30 6.7M

PAS-FPC

12 2013-06-17 05:21:26 Nguyễn Hoàng Kỳ 100 0.23 5.2M

PAS-FPC

13 2013-06-17 05:58:16 nhap96 100 0.65 11M

C++

4.3.2

14 2013-06-17 05:58:36 Anh chỉ yêu mình em ... 100 0.29 9.4M

PAS-FPC

15 2013-06-17 06:22:52 Nguyên 100 0.56 11M

C++

4.3.2

16 2013-06-17 06:24:12 Phồng Tôm 100 0.56 8.7M

C++

4.3.2

17 2013-06-17 06:55:00 Zịt Kon Kute 100 0.20 4.4M

PAS-FPC

18 2013-06-17 07:04:17 Bùi Xuân Thủy 100 0.58 8.0M

PAS-FPC

19 2013-06-17 07:31:49 Lê Trung Kiên 100 0.22 3.9M

PAS-FPC

20 2013-06-17 07:56:15 ͼ_ͽ 100 0.27 4.9M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.