Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Kế hoạch phát triển Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
93 304 290 0 14 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-01-07 03:52:12 HaiZ 100 0.05 9.8M

PAS-FPC

2 2011-01-07 04:49:53 _ 100 0.04 208k

PAS-FPC

3 2011-01-07 05:22:05 Dark_Rose 100 0.00 208k

PAS-FPC

4 2011-01-07 06:02:24 Xin_tha_cho_ban_Vuong 100 0.00 356k

PAS-FPC

5 2011-01-07 06:03:06 Ma Chao 100 0.00 220k

PAS-FPC

6 2011-01-07 06:48:09 LVLHT 100 0.00 212k

PAS-FPC

7 2011-01-07 06:49:16 akatsuki 100 0.05 208k

PAS-FPC

8 2011-01-07 07:43:08 Nguyên 100 0.80 2.6M

C++

4.3.2

9 2011-01-07 08:04:13 ConanKudo 100 0.01 2.5M

CPP

10 2011-01-07 09:12:14 Tran Dang Tuan Anh 100 0.04 216k

PAS-FPC

11 2011-01-07 10:48:43 100 0.00 212k

PAS-FPC

12 2011-01-07 11:01:28 viet 100 0.00 208k

PAS-FPC

13 2011-01-07 11:13:56 №..™ 100 0.07 208k

PAS-FPC

14 2011-01-07 11:33:48 ngockingspeed 100 0.00 208k

PAS-FPC

15 2011-01-07 11:42:09 lhd 100 0.08 208k

PAS-FPC

16 2011-01-07 12:05:41 nông dân lập trình 100 0.07 288k

PAS-FPC

17 2011-01-07 12:22:37 Tung Long 100 0.09 208k

PAS-FPC

18 2011-01-07 12:56:17 TD 100 0.11 212k

PAS-FPC

19 2011-01-07 13:13:23 LoneWolf 100 0.37 212k

PAS-FPC

20 2011-01-07 15:13:21 Tô Ngọc Linh 100 0.00 2.6M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.