Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Kho báu trong hang Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
65 248 238 0 10 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-07-20 19:15:43 Mew. 100 2.40 172M

PAS-FPC

2 2014-07-21 04:39:38 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 3.14 176M

PAS-FPC

3 2014-07-21 04:43:21 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 3.69 178M

C++

4.3.2

4 2014-07-21 10:41:11 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 3.09 106M

C++

4.3.2

5 2014-07-21 19:13:42 Lê Quý Đôn 100 2.70 209M

C++

4.3.2

6 2014-07-24 14:45:52 nd_minh29 100 3.78 208M

PAS-FPC

7 2014-07-25 03:47:14 ... 100 4.07 206M

PAS-FPC

8 2014-07-26 00:10:24 LoneWolf 100 2.77 38M

C++

4.3.2

9 2014-07-26 04:55:56 Immortal 100 2.97 175M

C++

4.3.2

10 2014-07-27 00:23:20 Normal Skills 100 3.09 141M

CPP

11 2014-07-27 04:01:22 Bugs can be everywhere 100 2.48 206M

PAS-FPC

12 2014-07-27 12:26:11 a;slkfjasl;fkj 100 2.34 69M

PAS-FPC

13 2014-07-31 04:19:45 SC 100 2.62 138M

PAS-FPC

14 2014-10-06 15:20:40 Đức CQT 100 2.29 35M

PAS-FPC

15 2014-10-07 15:27:06 Xấu trai nhất nhà 100 2.87 103M

PAS-FPC

16 2014-10-08 17:59:07 Thương 100 1.88 210M

C++

4.3.2

17 2014-10-10 17:49:35 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 1.44 37M

C++

4.3.2

18 2014-11-16 02:21:44 ping Pong 100 4.45 206M

PAS-FPC

19 2014-11-20 23:16:29 [KC]★★★★ - darkmagician 100 3.30 208M

PAS-FPC

20 2014-12-05 17:09:54 Chuyên Nga CNN 100 2.74 72M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.