Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2012 Hành trình du lịch Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1025 5751 5443 0 300 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-01-25 15:36:56 Gr Sven 100 3.99 7.2M

PAS-FPC

2 2012-01-29 18:23:24 TuT ^^ 100 12.90 196M

PAS-FPC

3 2012-01-31 08:41:31 ɐoɥuɐʌ 100 1.15 7.7M

C++

4.3.2

4 2012-01-31 08:43:38 ɐoɥuɐʌ 100 1.17 198M

CPP

5 2012-01-31 09:39:04 # 100 23.56 210M

PAS-FPC

6 2012-02-01 14:02:17 MinhThao 100 3.24 9.4M

PAS-FPC

7 2012-02-05 06:34:54 Think like Nguyễn Mai Lan 100 8.61 101M

CPP

8 2012-02-06 04:18:23 Nguyễn Mai Lan 100 3.02 15M

C++

4.3.2

9 2012-02-07 02:12:24 **** U 100 23.59 99M

PAS-FPC

10 2012-02-07 04:06:04 code quá lâu 100 24.45 99M

PAS-FPC

11 2012-02-07 12:26:22 BON 100 23.83 99M

PAS-FPC

12 2012-02-08 19:14:49 Tô Ngọc Linh 100 2.47 5.9M

C++

4.3.2

13 2012-02-12 04:22:31 Chán 100 12.49 100M

PAS-FPC

14 2012-02-14 03:06:40 **** U 100 23.59 99M

PAS-FPC

15 2012-02-23 04:49:28 Nova 100 22.58 112M

PAS-FPC

16 2012-02-25 18:12:55 Tang Khai Hanh 100 3.75 3.4M

PAS-FPC

17 2012-03-06 09:49:35 LoneWolf 100 3.73 9.0M

C++

4.3.2

18 2012-03-08 01:25:09 NTT 100 28.83 96M

PAS-FPC

19 2012-03-15 08:30:13 Hacker7 100 5.34 4.9M

PAS-FPC

20 2012-03-15 16:46:37 Gà thả vườn 100 4.21 3.0M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.