Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Lucky Number Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
123 272 256 0 16 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-10-15 15:38:25 Nguyễn Văn Khánh 100 0.00 1.5M

PAS-FPC

2 2014-10-15 16:32:08 BTi-ĐMH 100 0.09 12M

PAS-FPC

3 2014-10-16 21:06:14 Lâm Thành Đạt 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

4 2014-10-17 03:27:54 Skylife 100 0.00 66M

PAS-FPC

5 2014-10-17 10:10:48 P2-5 100 0.00 5.1M

C++

4.3.2

6 2014-10-17 10:14:33 Nhung anh sao dem 100 1.13 18M

C++

4.3.2

7 2014-10-17 11:42:51 Thang Nguyen 100 0.00 7.2M

C++

4.3.2

8 2014-10-17 11:57:59 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.00 4.1M

C++

4.3.2

9 2014-10-17 12:10:06 Doraemon Grapes 100 0.00 7.2M

C++

4.3.2

10 2014-10-17 12:56:22 Minh Tuan Nguyen 100 0.00 4.1M

C++

4.3.2

11 2014-10-17 16:49:01 Mew. 100 0.10 8.0M

PAS-FPC

12 2014-10-18 03:36:36 Đoàn Việt Bách 100 0.00 3.4M

C++

4.3.2

13 2014-10-18 13:38:43 BobbyTheNightServant 100 0.00 4.1M

C++

4.3.2

14 2014-10-19 03:53:25 Đào Phan Khải 100 0.02 2.5M

PAS-FPC

15 2014-10-20 05:11:29 Galaticos 100 0.04 1.0M

PAS-FPC

16 2014-10-20 05:35:40 dũng 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

17 2014-10-20 07:54:52 Bugs can be everywhere 100 0.00 1.8M

PAS-FPC

18 2014-10-21 00:22:06 ­Huy 100 0.00 4.8M

PAS-FPC

19 2014-10-21 04:34:49 HT 100 0.00 3.4M

C++

4.3.2

20 2014-10-21 04:43:08 TiChuot97 100 0.01 6.4M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.