Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2013 - Hành trình du lịch Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
872 5139 4814 0 311 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-01-19 17:28:41 Nova 100 3.29 3.2M

CPP

2 2013-01-25 04:20:45 Hacker7 100 4.09 2.9M

C++

4.3.2

3 2013-12-07 19:28:36 code quá nhanh ... 100 4.10 2.9M

C++

4.3.2

4 2013-12-31 11:05:16 Chitoge Kirisaki 100 3.58 3.1M

C++

4.3.2

5 2014-03-03 09:19:11 Anh chỉ yêu mình em 100 4.06 2.9M

C++

4.3.2

6 2014-05-04 18:05:53 Chitoge Kirisaki 100 3.09 3.6M

CPP

7 2014-11-27 17:39:30 Coder nhà mình 100 4.04 2.9M

PAS-FPC

8 2015-05-14 15:56:51 cún 100 4.78 3.3M

CPP14

9 2015-07-07 13:46:59 LoneWolf 100 4.53 3.4M

CPP14

10 2017-08-02 13:17:13 vietcodes.github.io 100 4.24 15M

CPP14-CLANG

11 2019-06-25 10:58:46 HuyQuang_re_Zero 100 5.09 17M

CPP

12 2019-08-22 19:36:07 Éc éc Ez 100 4.82 5.7M

CPP14

13 2019-10-06 16:39:39 123CQH 100 4.30 4.8M

CPP14

14 2013-01-14 12:18:02 Cỏ 4 lá 98 5.76 4.8M

C++

4.3.2

15 2013-01-16 18:05:51 LoneWolf 98 5.58 2.8M

C++

4.3.2

16 2013-01-18 14:13:39 BIGBANG 98 5.74 4.8M

C++

4.3.2

17 2013-01-18 17:39:55 Lê Minh Hoàng 98 5.33 2.2M

PAS-FPC

18 2013-01-19 04:49:36 Lê Đôn Khuê 98 4.53 3.0M

CPP

19 2013-01-21 03:32:57 borntodoit 98 5.73 4.8M

C++

4.3.2

20 2013-01-22 11:21:56 Discite4ever 98 5.14 2.9M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.