Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Rước đuốc Olympic Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
256 1996 1853 0 141 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-07-07 18:50:03 ‍Lien 95.9 5.80 3.2M

CPP14

2 2012-11-29 14:54:05 Robert Gerbicz 91.59 27.25 2.8M

C++

4.3.2

3 2023-07-24 17:21:15 linhthebest 91.59 5.95 5.4M

CPP14

4 2008-08-11 19:12:18 Lê Đôn Khuê 89.51 23.92 2.8M

CPP

5 2020-08-24 18:04:52 sadsd 89.3 0.23 4.7M

C++

4.3.2

6 2008-08-13 18:42:25 Lê Minh Hoàng 87.07 5.89 640k

PAS-FPC

7 2009-10-11 16:13:09 Phạm Thanh Tùng 87.07 5.12 360k

PAS-FPC

8 2008-08-12 04:34:31 Kaiel 85.9 4.86 664k

PAS-FPC

9 2008-08-13 18:09:51 ConanKudo 85.08 7.14 668k

PAS-FPC

10 2018-09-30 12:02:16 Đẹp trai tóc tai vuốt vuốt 67.78 0.00 16M

CPP

11 2020-08-24 13:57:49 sadsd 67.78 0.02 4.7M

CPP

12 2008-08-11 19:41:43 Lê Đôn Khuê 62.86 0.06 640k

PAS-FPC

13 2017-11-16 19:57:32 『 NewL 』 62.35 0.00 604k

PAS-FPC

14 2011-06-03 04:13:07 Cảnh Toàn Nguyễn 59.41 5.70 57M

C++

4.3.2

15 2019-04-16 09:06:50 hoabinh 56.75 0.00 16M

CPP14

16 2018-03-13 15:21:05 trungore 52.36 0.00 16M

CPP14

17 2017-11-07 14:07:24 Phan Hữu Duy 51.3 0.00 16M

CPP14

18 2022-12-25 22:00:12 YugiHacker 50 1.02 5.3M

CPP14-CLANG

19 2008-08-10 08:06:08 nha.duong 41.92 20.45 676k

PAS-FPC

20 2008-08-19 05:54:49 toshiba 41.92 9.09 640k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.