Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Rước ðuốc Olympic Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
216 1898 1766 0 130 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-07-07 18:50:03 ‍Lien 95.9 5.80 3.2M

CPP14

2 2012-11-29 14:54:05 Robert Gerbicz 91.59 27.25 2.8M

C++

4.3.2

3 2008-08-11 19:12:18 Lê Đôn Khuê 89.51 23.92 2.8M

CPP

4 2008-08-13 18:42:25 Lê Minh Hoàng 87.07 5.89 640k

PAS-FPC

5 2009-10-11 16:13:09 Phạm Thanh Tùng 87.07 5.12 360k

PAS-FPC

6 2008-08-12 04:34:31 Kaiel 85.9 4.86 664k

PAS-FPC

7 2008-08-13 18:09:51 ConanKudo 85.08 7.14 668k

PAS-FPC

8 2018-09-30 12:02:16 Đẹp trai tóc tai vuốt vuốt 67.78 0.00 16M

CPP

9 2008-08-11 19:41:43 Lê Đôn Khuê 62.86 0.06 640k

PAS-FPC

10 2017-11-16 19:57:32 『 NewL 』 62.35 0.00 604k

PAS-FPC

11 2011-06-03 04:13:07 Cảnh Toàn Nguyễn 59.41 5.70 57M

C++

4.3.2

12 2019-04-16 09:06:50 hoabinh05 56.75 0.00 16M

CPP14

13 2018-03-13 15:21:05 trungore 52.36 0.00 16M

CPP14

14 2017-11-07 14:07:24 a2k48pbc 51.3 0.00 16M

CPP14

15 2008-08-10 08:06:08 nha.duong 41.92 20.45 676k

PAS-FPC

16 2008-08-19 05:54:49 toshiba 41.92 9.09 640k

PAS-FPC

17 2008-08-19 06:10:13 Cảnh Toàn Nguyễn 41.92 9.09 632k

PAS-FPC

18 2011-05-31 14:55:20 Cảnh Toàn Nguyễn 41.92 5.29 2.7M

CPP

19 2015-09-12 10:17:43 hungnm 41.39 2.37 3.4M

CPP14

20 2013-02-17 05:31:46 MadCarrot 40.53 0.02 504k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.