Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Rước ðuốc Olympic Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
189 1777 1673 0 102 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-07-07 18:50:03 ‍Lien 95.9 5.80 3.2M

CPP14

2 2012-11-29 14:54:05 Robert Gerbicz 91.59 27.25 2.8M

C++

4.3.2

3 2008-08-11 19:12:18 Lê Đôn Khuê 89.51 23.92 2.8M

CPP

4 2008-08-13 18:42:25 Lê Minh Hoàng 87.07 5.89 640k

PAS-FPC

5 2009-10-11 16:13:09 Phạm Thanh Tùng 87.07 5.12 360k

PAS-FPC

6 2008-08-12 04:34:31 Kaiel 85.9 4.86 664k

PAS-FPC

7 2008-08-13 18:09:51 ConanKudo 85.08 7.14 668k

PAS-FPC

8 2008-08-11 19:41:43 Lê Đôn Khuê 62.86 0.06 640k

PAS-FPC

9 2017-11-16 19:57:32 『 NewL 』 62.35 0.00 604k

PAS-FPC

10 2011-06-03 04:13:07 Cảnh Toàn Nguyễn 59.41 5.70 57M

C++

4.3.2

11 2018-03-13 15:21:05 ilmh 52.36 0.00 16M

CPP14

12 2017-11-07 14:07:24 Phan Hữu Duy 51.3 0.00 16M

CPP14

13 2008-08-10 08:06:08 nha.duong 41.92 20.45 676k

PAS-FPC

14 2008-08-19 05:54:49 toshiba 41.92 9.09 640k

PAS-FPC

15 2008-08-19 06:10:13 Cảnh Toàn Nguyễn 41.92 9.09 632k

PAS-FPC

16 2011-05-31 14:55:20 Cảnh Toàn Nguyễn 41.92 5.29 2.7M

CPP

17 2015-09-12 10:17:43 hungnm 41.39 2.37 3.4M

CPP14

18 2013-02-17 05:31:46 MadCarrot 40.53 0.02 504k

PAS-FPC

19 2013-03-12 21:50:07 . 40.38 26.31 1.1M

PAS-FPC

20 2008-11-28 18:28:38 raptor724 40.16 20.60 2.5M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.