Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tìm TPLT mạnh Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
2543 12948 12028 0 913 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-03-09 15:22:22 Cảnh Toàn Nguyễn 100 0.54 2.2M

PAS-FPC

2 2010-03-09 15:51:43 Xin_tha_cho_ban_Vuong 100 0.53 2.2M

PAS-FPC

3 2010-03-09 15:52:09 Phan Công Minh 100 0.53 2.3M

PAS-FPC

4 2010-03-09 16:00:11 RR 100 0.54 2.1M

PAS-FPC

5 2010-03-09 16:01:06 Trần Bảo Lộc 100 0.48 1.5M

PAS-FPC

6 2010-03-09 16:04:49 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 0.49 1.5M

PAS-FPC

7 2010-03-09 16:08:07 Hào Anh 100 0.45 1.1M

PAS-FPC

8 2010-03-09 16:15:25 Mama_RiTo 100 0.48 1.5M

PAS-FPC

9 2010-03-09 16:18:56 Rửa tay quy ẩn 100 0.48 1.7M

PAS-FPC

10 2010-03-09 16:21:13 Tedomi084 100 0.46 1.9M

PAS-FPC

11 2010-03-09 16:21:22 Fernando Torres 100 0.46 1.5M

PAS-FPC

12 2010-03-09 16:22:56 Jindo 100 0.48 1.7M

PAS-FPC

13 2010-03-09 16:34:29 PROTOS 100 0.47 1.9M

PAS-FPC

14 2010-03-09 16:45:40 The Trung Nguyen 100 0.53 1.9M

PAS-FPC

15 2010-03-09 16:47:43 Phạm Thanh Tùng 100 0.56 2.8M

PAS-FPC

16 2010-03-09 16:47:59 ngocson_92 100 0.47 2.7M

PAS-FPC

17 2010-03-09 16:52:51 Roronoa zoro 100 0.52 2.0M

PAS-FPC

18 2010-03-09 17:10:49 Tue Le 100 0.52 2.1M

PAS-FPC

19 2010-03-09 17:26:47 Nguyên 100 0.49 1.7M

PAS-FPC

20 2010-03-09 17:34:12 Anton 100 0.46 1.6M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.