Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2015 Day 1 - Ruộng bậc thang Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
667 3921 3715 0 201 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-01-13 12:11:47 ‍Lien 100 0.21 3.2M

CPP

2 2015-01-13 12:20:36 [Barker][GauGau].cpp 100 1.83 3.3M

CPP

3 2015-01-13 12:31:04 Giraffe 100 2.54 312k

PAS-FPC

4 2015-01-13 14:52:17 Nguyễn Văn Nam 100 1.56 2.7M

C++

4.3.2

5 2015-01-13 14:58:41 Bugs can be everywhere 100 2.62 16M

PAS-FPC

6 2015-01-13 16:27:17 EE Fire 100 1.87 2.8M

C++

4.3.2

7 2015-01-13 18:46:20 MinhThao 100 1.54 2.7M

C++

4.3.2

8 2015-01-14 00:31:11 isan 100 1.13 3.2M

CPP14

9 2015-01-15 07:58:09 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 1.24 3.3M

CPP14

10 2015-01-15 14:40:21 BIGBANG 100 1.65 6.5M

C++

4.3.2

11 2015-01-16 04:29:01 ThitXienNuong 100 1.54 432k

PAS-FPC

12 2015-01-16 06:47:34 Đừng khóc anh luôn đứng sau em mà 100 2.51 19M

PAS-FPC

13 2015-01-16 14:58:33 Nguyễn Hoàng Phương 100 1.55 2.7M

C++

4.3.2

14 2015-01-18 16:05:42 Immortal 100 2.06 12M

C++

4.3.2

15 2015-01-21 16:21:29 QC 100 2.14 2.7M

C++

4.3.2

16 2015-01-30 17:24:53 Nha Dinh Cao 100 1.81 3.2M

CPP14

17 2015-01-31 12:24:11 chii68 100 1.52 2.7M

C++

4.3.2

18 2015-02-06 10:09:52 Dark Matter 100 1.89 2.8M

C++

4.3.2

19 2015-02-10 08:18:59 Beerus sama 100 2.55 560k

PAS-FPC

20 2015-02-10 08:22:19 [$Zeus$] 100 2.65 4.1M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.