Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðường lên Tây Trúc Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
197 534 508 0 26 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-04-14 16:21:15 CQT con nhà bình thường 100 0.08 396k

PAS-FPC

2 2014-04-14 17:14:17 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.18 20M

PAS-FPC

3 2014-04-14 17:39:47 Thang Nguyen 100 0.02 2.7M

C++

4.3.2

4 2014-04-14 19:09:19 Mew. 100 0.20 39M

PAS-FPC

5 2014-04-14 22:00:06 Coder nhà mình 100 0.13 39M

PAS-FPC

6 2014-04-15 04:12:39 Đức CQT 100 0.07 356k

PAS-FPC

7 2014-04-16 04:52:08 Finally 100 0.40 22M

C++

4.3.2

8 2014-04-16 16:05:44 Doraemon Grapes 100 0.02 2.7M

C++

4.3.2

9 2014-04-16 16:30:47 Nguyễn Chiến 100 0.07 19M

PAS-FPC

10 2014-04-17 03:52:47 DVH 100 0.13 26M

C++

4.3.2

11 2014-04-17 04:05:03 hellkinkt 100 0.31 764M

PAS-FPC

12 2014-04-17 04:56:05 xuantruonghmd96 100 0.17 39M

PAS-FPC

13 2014-04-17 05:17:41 Chuyên Hóa LQĐ 100 0.07 2.7M

C++

4.3.2

14 2014-04-17 09:35:56 Beerus sama 100 0.21 39M

PAS-FPC

15 2014-04-18 03:33:54 hoàng năng hùng 100 0.22 47M

PAS-FPC

16 2014-04-18 04:12:44 NTT 100 0.07 336k

PAS-FPC

17 2014-04-18 19:31:04 Nha Dinh Cao 100 0.29 77M

PAS-FPC

18 2014-04-18 19:55:09 P2-5 100 0.17 41M

C++

4.3.2

19 2014-04-20 05:49:48 Trần Khánh Hiệp 100 0.14 41M

C++

4.3.2

20 2014-04-20 08:22:19 Thương 100 0.02 2.7M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.