Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tổng XOR Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1140 4512 2738 711 805 135 123

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-04-16 07:03:16 Coder nhà mình 69 0.51 2.0M

PAS-GPC

2 2011-11-01 08:11:59 cấn vũ đức hiệp 73 0.51 2.0M

PAS-GPC

3 2010-06-26 05:34:23 TuT ^^ 77 0.89 2.0M

PAS-GPC

4 2013-02-07 16:19:59 Atlantic Angel 77 0.51 2.0M

PAS-GPC

5 2010-09-21 15:36:01 ga_hehe 78 0.94 2.0M

PAS-GPC

6 2011-12-03 09:12:59 hosyquochuy 79 0.88 2.0M

PAS-GPC

7 2011-09-13 07:45:19 Winkey+L 85 0.88 2.0M

PAS-GPC

8 2014-03-26 13:58:57 Bùi Việt Dũng 87 0.88 2.0M

PAS-GPC

9 2017-08-31 06:03:49 phuthuysohoc 94 0.21 8.9M

PAS-GPC

10 2012-12-28 16:06:21 tran quang khai 103 0.88 2.0M

PAS-GPC

11 2016-10-01 21:48:01 sc 114 0.39 2.0M

PAS-GPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.