Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tổng XOR Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1117 4422 2667 706 793 135 121

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-02-06 19:57:00 isan 77 0.15 3.1M

CPP14

2 2016-10-23 08:47:59 •_• 78 0.12 3.4M

CPP14

3 2016-12-25 16:31:16 The Doctor 83 0.00 3.4M

CPP14

4 2018-09-19 15:53:03 Hacker 83 0.00 16M

CPP14

5 2016-05-11 15:26:56 [noname] 84 0.24 3.3M

CPP14

6 2017-09-25 17:53:34 beginer 84 0.00 16M

CPP14

7 2017-12-06 16:10:07 Lam 84 0.00 16M

CPP14

8 2016-11-04 03:52:11 HP 87 0.00 3.4M

CPP14

9 2016-07-24 05:35:47 Phan Hữu Duy 90 0.24 3.3M

CPP14

10 2018-02-25 07:14:19 nick 100 0.10 16M

CPP14

11 2016-05-11 16:51:04 houtaru ijika 103 0.24 3.3M

CPP14

12 2016-05-11 17:01:07 Tư lệnh quân đoàn I - Ngô Quang Trưởng 112 0.00 3.3M

CPP14

13 2015-11-16 04:13:11 kutehl9x_n01 113 0.24 3.4M

CPP14

14 2017-10-23 02:44:36 solution 116 0.11 16M

CPP14

15 2016-01-27 14:48:56 Hans Sama 117 0.12 3.3M

CPP14

16 2017-02-07 09:25:31 hoduchieu01 117 0.11 3.4M

CPP14

17 2016-07-27 06:15:58 Anh Đạt 125 0.24 3.3M

CPP14

18 2016-09-23 00:56:31 Hp 129 0.11 3.4M

CPP14

19 2018-04-22 19:02:14 AnKhoa GD 129 0.09 16M

CPP14

20 2018-07-27 07:24:20 Trần Văn Dương D10CN2 131 0.09 16M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.