Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tổng XOR Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1136 4504 2733 711 802 135 123

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-09-24 09:52:22 Debanjan Chanda 62 0.12 2.0M

C

2 2011-11-09 16:40:45 Кто это 62 0.00 2.0M

C

3 2010-09-08 00:20:43 Piotr Kąkol 64 0.24 2.0M

C

4 2011-11-09 15:28:12 demo 75 0.12 2.0M

C

5 2010-06-13 11:07:16 Nguyễn Ngọc Anh 77 0.12 2.0M

C

6 2011-07-15 01:53:45 phuongham 94 0.12 2.0M

C

7 2011-12-27 14:09:24 VMFIT 96 0.24 2.0M

C

8 2011-10-27 10:47:36 nhap96 98 0.12 2.0M

C

9 2010-06-17 14:41:53 Nguyen Duc Tam 109 0.12 2.0M

C

10 2011-07-26 19:02:14 Đỗ Phúc Hảo 111 0.24 2.0M

C

11 2012-07-17 15:02:26 Tâm Chớp Nhoáng 112 0.24 2.0M

C

12 2011-08-22 07:36:55 Trần Bảo Lộc 122 0.24 2.0M

C

13 2013-03-20 18:07:26 Nguyen Quoc Nhan 122 0.24 2.0M

C

14 2014-10-05 04:57:41 Huynh NV 124 0.24 2.0M

C

15 2012-05-06 04:53:17 Trần Hồng Lân 141 0.24 2.0M

C

16 2013-05-18 17:11:30 Le Thanh Tung 148 0.24 2.0M

C

17 2013-05-18 17:17:08 Lê Thanh Tùng 149 0.24 2.0M

C

18 2011-07-11 09:30:58 Tống Đức Nam 295 0.00 2.0M

C

19 2012-01-10 22:12:34 boss14420 332 0.00 2.0M

C

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.