Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Chương trình kỳ lạ Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
928 6998 1583 4421 782 140 60

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-06-14 18:46:51 NPVP 14 0.00 4.7M

RUBY

2 2010-06-14 18:54:03 DUNG MOT PHAN 14 0.00 4.7M

RUBY

3 2010-06-15 02:10:12 _ 14 0.01 7.2M

RUBY

4 2010-06-15 02:14:59 . 14 0.00 4.7M

RUBY

5 2010-06-15 11:16:04 RR 14 0.00 4.7M

RUBY

6 2010-06-23 08:24:13 TuT ^^ 14 0.00 4.7M

RUBY

7 2010-06-24 14:01:20 dpcm1994 14 0.00 4.7M

RUBY

8 2010-07-04 04:25:17 14 0.00 4.7M

RUBY

9 2010-07-10 15:02:19 Lê Đỗ Tân 14 0.00 4.7M

RUBY

10 2010-07-19 07:54:32 Khúc Anh Tuấn 14 0.00 4.7M

RUBY

11 2010-09-09 15:10:59 sailormoon 14 0.00 4.7M

RUBY

12 2010-09-10 08:29:28 Gà thả vườn 14 0.00 4.7M

RUBY

13 2010-09-13 02:53:30 Hồ Văn Thông 14 0.00 4.7M

RUBY

14 2010-09-20 00:44:38 Przemek Komosa 14 0.01 7.2M

RUBY

15 2010-10-02 16:55:37 Piotr Kąkol 14 0.01 7.2M

RUBY

16 2010-11-08 12:55:20 James Henry Lightning 14 0.00 4.7M

RUBY

17 2010-11-12 13:33:20 ƒ 14 0.00 4.7M

RUBY

18 2010-11-17 13:10:22 akatsuki 14 0.00 4.7M

RUBY

19 2010-11-17 16:06:58 LoneWolf 14 0.00 4.7M

RUBY

20 2010-11-22 15:47:58 Gà công nghiệp 14 0.00 4.7M

RUBY

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.