Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Chia ðoạn Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
230 1336 1270 0 52 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-10-06 15:57:02 Mew. 100 1.39 18M

C++

4.3.2

2 2014-10-06 20:36:36 What Does The Fox Say? 100 1.16 26M

C++

4.3.2

3 2014-10-07 04:05:21 ... 100 1.26 36M

PAS-FPC

4 2014-10-07 05:27:15 Đức CQT 100 1.22 15M

PAS-FPC

5 2014-10-07 05:57:14 Minh Tuan Nguyen 100 1.52 33M

C++

4.3.2

6 2014-10-07 05:58:22 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.83 12M

C++

4.3.2

7 2014-10-07 06:25:29 ‍Lien 100 0.26 10M

C++

4.3.2

8 2014-10-07 14:28:40 Bugs can be everywhere 100 1.82 23M

PAS-FPC

9 2014-10-07 15:08:09 Thương 100 0.93 18M

C++

4.3.2

10 2014-10-07 15:47:06 Skeleton Knight 100 1.32 19M

PAS-FPC

11 2014-10-07 16:12:47 Thang Nguyen 100 0.90 26M

C++

4.3.2

12 2014-10-07 17:58:49 Nguyễn Hoàng Phương 100 1.27 18M

C++

4.3.2

13 2014-10-07 18:47:07 Lương Văn Đô 100 1.68 29M

C++

4.3.2

14 2014-10-08 02:45:55 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 1.34 27M

C++

4.3.2

15 2014-10-08 18:23:42 Cao Viên Viên 100 1.65 22M

C++

4.3.2

16 2014-10-08 20:07:38 vietdoan 100 1.40 18M

C++

4.3.2

17 2014-10-09 08:52:16 P2-5 100 1.34 11M

C++

4.3.2

18 2014-10-09 09:16:11 chicken_bare 100 4.87 67M

C++

4.3.2

19 2014-10-09 12:41:52 BIBI 100 3.51 1399M

JAVA

20 2014-10-09 12:43:10 anonymous 100 3.53 1400M

JAVA

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.