Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2014 - Chất Lượng Dịch Vụ Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
367 1444 1381 0 60 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-01-06 05:58:05 borntodoit 100 0.04 41M

C++

4.3.2

2 2014-01-08 15:45:10 lazyc97 100 0.02 3.5M

C++

4.3.2

3 2014-01-13 14:50:39 DNK 100 0.02 2.8M

C++

4.3.2

4 2014-11-20 06:54:49 Shinobu 100 0.16 5.4M

PAS-FPC

5 2014-12-12 15:09:01 Doflamingo 100 0.04 3.8M

C++

4.3.2

6 2016-09-08 05:48:52 s34vv1nd 100 0.04 9.0M

PAS-FPC

7 2016-12-17 06:36:55 Nhung anh sao dem 100 0.08 9.5M

CPP14

8 2016-12-27 02:59:54 envyte 100 0.02 3.8M

CPP14

9 2017-06-09 07:10:47 Niccolò Paganini 100 0.00 211M

CPP

10 2017-12-07 15:32:42 N.E.R 100 0.00 18M

CPP14

11 2018-08-02 03:54:49 Xu Mingkuan 100 0.10 2.9M

C++

4.3.2

12 2019-01-10 16:30:31 Cá Nóc Cắn Cáp đt dt tb 100 0.01 498M

CPP

13 2018-01-07 16:49:25 hbc 95 0.04 835M

CPP14

14 2018-08-08 07:59:10 lenh_ho_xung 95 0.05 18M

CPP14

15 2014-01-05 07:48:47 Tran Dang Tuan Anh 90 0.05 8.1M

C++

4.3.2

16 2014-01-05 08:22:28 Discite4ever 90 1.24 772M

C++

4.3.2

17 2014-01-05 08:26:57 Cỏ 4 lá 90 0.02 41M

C++

4.3.2

18 2014-01-05 09:42:31 Minh 90 0.24 395M

PAS-FPC

19 2014-01-05 10:00:09 Hoang Nguyen 90 0.08 3.5M

C++

4.3.2

20 2014-01-05 10:22:14 Nam 90 0.06 8.3M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.