Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Chữ M Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
310 1024 957 0 66 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-12-15 18:23:25 Duc971 100 0.22 4.7M

C++

4.3.2

2 2014-12-15 18:26:10 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.20 5.1M

C++

4.3.2

3 2014-12-15 18:36:13 [$Zeus$] 100 0.22 2.5M

PAS-FPC

4 2014-12-15 18:41:48 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.20 7.3M

C++

4.3.2

5 2014-12-15 19:08:44 Never too late 100 0.31 2.3M

PAS-FPC

6 2014-12-16 01:02:00 Beerus 100 0.32 2.3M

PAS-FPC

7 2014-12-16 01:05:07 Skylife 100 1.60 6.3M

PAS-FPC

8 2014-12-16 01:11:28 dott 100 0.60 6.9M

PAS-FPC

9 2014-12-16 01:32:17 Thang Nguyen 100 0.16 4.0M

C++

4.3.2

10 2014-12-16 02:08:47 DNK 100 0.20 3.9M

C++

4.3.2

11 2014-12-16 02:44:11 Nguyến Minh Tuấn 100 0.20 3.9M

C++

4.3.2

12 2014-12-16 02:44:16 Thái Lan chuyên văn 100 0.87 6.1M

C++

4.3.2

13 2014-12-16 02:54:47 Phan Nhat Khang 100 0.24 9.6M

C++

4.3.2

14 2014-12-16 02:54:59 TiChuot97 100 0.20 5.1M

C++

4.3.2

15 2014-12-16 03:14:10 NTIT_Trường Kỳ 100 0.29 6.2M

C++

4.3.2

16 2014-12-16 03:26:06 Megumin 100 1.40 7.8M

C++

4.3.2

17 2014-12-16 03:33:55 Minh Tuan Nguyen 100 0.09 4.0M

C++

4.3.2

18 2014-12-16 03:35:56 a;slkfjasl;fkj 100 0.32 3.4M

PAS-FPC

19 2014-12-16 08:05:47 [KC]★★★★★ARSENAL1886 100 0.57 3.6M

PAS-FPC

20 2014-12-16 08:24:36 lazyc97 100 0.33 4.9M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.