Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Chia Nhóm Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
66 292 283 0 9 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-11-17 13:52:34 Vuong Hy 100 0.44 1.2M

PAS-FPC

2 2014-11-17 14:54:31 Mew. 100 0.74 6.5M

C++

4.3.2

3 2014-11-17 15:09:06 borntodoit 100 0.63 15M

C++

4.3.2

4 2014-11-18 06:28:38 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.50 7.5M

C++

4.3.2

5 2014-11-18 11:22:39 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.46 3.9M

C++

4.3.2

6 2014-11-21 08:13:24 Đào Phan Khải 100 0.88 14M

PAS-FPC

7 2014-11-25 03:25:20 thach 100 0.66 1.2M

PAS-FPC

8 2014-11-25 04:38:35 Đoàn Việt Bách 100 0.52 4.7M

C++

4.3.2

9 2014-11-27 05:13:46 If you still... 100 0.43 1.2M

PAS-FPC

10 2014-11-27 05:23:38 ThitXienNuong 100 0.44 2.5M

PAS-FPC

11 2014-11-30 17:30:33 Minh Nhật 100 0.42 1.6M

PAS-FPC

12 2014-12-05 17:37:17 ping Pong 100 3.79 96M

PAS-FPC

13 2014-12-23 10:17:02 ... 100 0.43 4.1M

PAS-FPC

14 2015-03-03 16:54:51 .. 100 0.48 1.2M

PAS-FPC

15 2015-03-03 16:55:44 Lê Tấn Quý 100 0.46 1.2M

PAS-FPC

16 2015-07-04 10:53:26 s34vv1nd 100 0.50 7.1M

PAS-FPC

17 2015-07-04 11:09:08 Đâu phải 1 màn hình 100 0.47 3.2M

PAS-FPC

18 2015-07-05 05:28:19 Baby Rage 100 0.47 1.2M

PAS-FPC

19 2015-07-08 10:58:17 Tran Thuy Luc 100 0.44 1.2M

PAS-FPC

20 2015-07-08 20:47:51 i really need help ): 100 0.54 1.3M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.