Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Phép nhân Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
196 554 534 0 18 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-04-03 11:25:49 Duc971 100 0.00 232k

PAS-FPC

2 2014-04-04 08:09:34 Mew. 100 0.00 396k

PAS-FPC

3 2014-04-04 18:12:25 Thang Nguyen 100 0.00 10M

C++

4.3.2

4 2014-04-05 05:08:24 Đoàn Việt Bách 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

5 2014-04-05 10:54:05 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

6 2014-04-06 00:03:30 huynhha12798 100 0.00 232k

PAS-FPC

7 2014-04-07 04:17:32 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 100 0.00 232k

PAS-FPC

8 2014-04-08 06:41:11 creatnx 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

9 2014-04-08 09:50:47 vietdoan 100 0.00 232k

PAS-FPC

10 2014-04-08 19:01:17 ­Huy 100 0.00 236k

PAS-FPC

11 2014-04-09 13:27:00 Phạm Văn Đức 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

12 2014-04-10 13:28:34 nd_minh29 100 0.00 236k

PAS-FPC

13 2014-04-11 19:24:37 CQT con nhà bình thường 100 0.00 232k

PAS-FPC

14 2014-04-11 19:32:05 Coder nhà mình 100 0.00 232k

PAS-FPC

15 2014-04-16 10:32:36 Â 100 0.49 2.9M

C++

4.3.2

16 2014-04-16 12:35:23 What does the dog say ? 100 0.00 3.2M

CPP

17 2014-04-17 17:04:00 What Does The Fox Say? 100 0.00 10M

C++

4.3.2

18 2014-04-19 13:53:34 Không dám hiện tên 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

19 2014-05-03 15:27:32 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

20 2014-05-03 16:35:55 Trần Khánh Hiệp 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.