Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Binary Rectangles Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
42 234 221 0 13 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-11-18 14:07:07 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.93 24M

C++

4.3.2

2 2014-11-18 19:47:56 ‍Lien 100 0.80 47M

C++

4.3.2

3 2014-11-20 13:30:54 Complicated Heart 100 1.01 89M

C++

4.3.2

4 2014-11-20 14:42:02 Tớ Yêu Lan Anh 100 1.45 111M

C++

4.3.2

5 2014-11-20 15:05:54 Mew. 100 1.10 89M

C++

4.3.2

6 2014-11-20 16:45:42 TiChuot97 100 1.38 177M

C++

4.3.2

7 2014-11-20 18:16:46 PSA.defeat.anhHoanggay.+.anhLocbeo. :p :p 100 1.30 420k

PAS-FPC

8 2014-11-21 16:16:20 Bitagi97 100 1.32 488k

PAS-FPC

9 2014-12-11 02:32:11 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 1.16 2.7M

C++

4.3.2

10 2015-01-07 10:09:03 Duc971 100 1.97 24M

C++

4.3.2

11 2015-01-07 12:31:39 Livw 100 1.54 348k

PAS-FPC

12 2015-09-09 17:19:31 [KanGaruu].Nắng 100 1.10 25M

CPP14

13 2015-09-10 13:33:29 5ting 100 1.34 436k

PAS-FPC

14 2015-11-08 18:47:35 124707129 100 2.10 96M

PAS-FPC

15 2015-11-19 07:22:52 Cao Viên Viên 100 1.30 118M

C++

4.3.2

16 2014-11-18 16:55:38 Đào Phan Khải 90 1.39 44M

PAS-FPC

17 2014-11-18 17:13:01 Beerus 90 1.87 420k

PAS-FPC

18 2014-12-25 19:01:09 Nhung anh sao dem 90 1.24 111M

C++

4.3.2

19 2015-06-02 13:11:01 Vuong Hy 90 1.80 111M

CPP

20 2015-09-11 16:32:59 VanManhPbc1998 90 1.31 476k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.