Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Lại là dãy số Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
88 215 210 0 5 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-12-09 08:50:31 Mew. 100 11.29 85M

C++

4.3.2

2 2014-12-11 03:56:45 Edogawa Conan 100 5.62 16M

C++

4.3.2

3 2014-12-14 18:16:42 Nhung anh sao dem 100 5.98 20M

C++

4.3.2

4 2014-12-15 02:41:23 DNK 100 5.58 16M

C++

4.3.2

5 2015-02-16 14:41:04 QC 100 11.84 3.2M

CPP14

6 2015-06-16 11:41:59 Bugs can be everywhere 100 16.12 85M

C++

4.3.2

7 2015-07-07 17:50:28 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 5.96 13M

CPP

8 2015-07-29 05:52:50 Chuyên Thể Dục CSP 100 11.47 3.4M

CPP14

9 2015-10-21 16:55:14 YeuLapTrinh.pw 100 11.27 3.4M

CPP14

10 2015-12-02 17:44:28 Lê Quang Tuấn 100 6.30 24M

CPP

11 2016-02-28 04:26:50 Gia nhu chua tung quen 100 5.59 16M

C++

4.3.2

12 2016-02-29 18:38:48 The Mastermind 100 10.16 92M

C++

4.3.2

13 2017-03-06 07:25:18 Trần Lê Hiệp 100 4.30 16M

CPP14

14 2017-03-15 16:36:42 iÎÎüšiøÑ 100 16.73 160M

PAS-FPC

15 2017-03-16 18:30:03 __important__ 100 4.98 187M

CPP14

16 2017-03-16 18:48:17 KROPEVOL 100 4.11 205M

CPP14

17 2017-03-18 08:42:20 s34vv1nd 100 9.28 67M

PAS-FPC

18 2017-03-22 15:44:37 Hoang Bao Long 100 1.05 29M

CPP14

19 2017-04-23 14:32:24 Lam Nguyen 100 4.09 14M

C++

4.3.2

20 2017-09-30 15:58:00 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 100 4.30 16M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.