Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Nối Xích Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1791 6343 5831 0 507 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-06-11 14:58:33 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 0.00 636k

PAS-FPC

2 2008-06-11 16:05:29 Broken eyes 100 0.00 632k

PAS-FPC

3 2008-06-11 17:26:27 Nguyễn Văn Bồng 100 0.00 596k

PAS-FPC

4 2008-06-12 00:58:43 special_one 100 0.00 2.3M

C

5 2008-06-12 06:33:19 Hà Dương 100 0.00 588k

PAS-FPC

6 2008-06-12 07:22:03 Ngừng code !!!!!!! 100 0.00 592k

PAS-FPC

7 2008-06-12 12:10:27 neo 100 0.00 628k

PAS-FPC

8 2008-06-12 15:04:41 RR 100 0.00 616k

PAS-FPC

9 2008-06-13 09:11:34 Ngọc Tài 100 0.00 632k

PAS-FPC

10 2008-06-14 11:53:48 Danh Nguyen 100 0.00 636k

PAS-FPC

11 2008-06-16 16:00:49 ConanKudo 100 0.00 632k

PAS-FPC

12 2008-06-16 17:10:39 A 100 0.02 2.6M

CPP

13 2008-06-16 18:37:57 ConanKudo 100 0.02 2.6M

CPP

14 2008-06-16 18:40:44 Nguyễn Mai Lan 100 0.02 2.7M

CPP

15 2008-06-17 05:01:06 Energon 100 0.00 648k

PAS-FPC

16 2008-06-17 20:44:58 Phong 100 0.02 2.6M

CPP

17 2008-06-18 08:12:52 Tiểu Long Nữ 100 0.00 632k

PAS-FPC

18 2008-06-20 16:38:30 Ngô Phan Gia Bảo Chí - COMING BACK 100 0.58 1.5M

PAS-FPC

19 2008-06-23 08:40:15 QR 100 0.00 636k

PAS-FPC

20 2008-06-23 15:59:54 leeyun 100 0.00 632k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.