Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Hang ðộng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
228 709 680 0 28 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-06-12 19:46:51 ~!(*(@*!@^& 100 0.00 2.6M

CPP

2 2008-06-12 20:24:55 special_one 100 0.00 2.6M

CPP

3 2008-07-26 17:04:04 Duc 100 0.00 2.6M

CPP

4 2008-10-08 07:49:46 K181129 100 0.00 2.6M

CPP

5 2008-12-19 19:21:53 Khúc Anh Tuấn 100 0.00 2.6M

CPP

6 2009-06-11 17:17:07 Nguyễn Hoàng 100 0.00 2.6M

CPP

7 2010-06-25 00:32:39 dhkhtn 100 0.00 3.3M

CPP

8 2010-12-12 09:03:53 shadowless 100 0.00 2.5M

CPP

9 2011-07-30 09:52:36 Lâm Phan Việt 100 0.00 3.4M

CPP

10 2011-08-27 07:39:39 Winkey+L 100 0.00 2.6M

CPP

11 2013-09-30 23:41:07 Nguyễn Quốc Quân 100 0.04 3.3M

CPP

12 2015-10-28 15:12:14 Mirai Kuriyama 100 0.00 3.4M

CPP

13 2017-03-31 16:02:34 Phonenumber 100 0.35 16M

CPP

14 2017-05-01 11:56:40 ♦JOKER♦ 100 0.33 16M

CPP

15 2017-11-22 03:32:20 lhh 100 0.01 16M

CPP

16 2017-11-22 03:34:04 Trần Lê Hiệp 100 0.00 16M

CPP

17 2018-10-08 10:02:33 Cá Nóc Cắn Cáp đt dt tb 100 0.00 16M

CPP

18 2008-10-23 20:43:16 Nguyễn Xuân Khánh 90 0.00 2.6M

CPP

19 2016-09-01 16:38:11 phong2k1 90 0.11 3.5M

CPP

20 2015-08-15 07:42:38 Anonymous 50 0.03 3.4M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.