Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Hang ðộng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
228 709 680 0 28 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-07-21 20:42:39 đẹp trai bẩm sinh 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

2 2011-08-11 18:28:15 Nguyen Duc Tam 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

3 2011-08-14 13:55:23 Đỗ Khắc Gia Khoa 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

4 2011-11-08 12:46:37 Tô Ngọc Linh 100 0.00 3.2M

C++

4.3.2

5 2012-01-24 08:44:42 TMTB 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

6 2012-01-28 11:49:45 1212 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

7 2012-04-06 05:07:44 LoneWolf 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

8 2012-05-18 18:15:14 TLMN 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

9 2012-08-30 01:40:10 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.05 2.9M

C++

4.3.2

10 2012-11-13 02:06:37 borntodoit 100 0.00 3.5M

C++

4.3.2

11 2012-11-14 14:45:00 Nestlee 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

12 2012-11-15 07:12:24 vuongtlt13 100 0.00 3.4M

C++

4.3.2

13 2012-11-15 07:51:55 KAKALOT 100 0.00 3.4M

C++

4.3.2

14 2013-11-22 02:08:34 Chương Ntv 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

15 2013-12-04 09:31:56 BIGBANG 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

16 2013-12-04 09:46:50 TTD 100 0.03 4.3M

C++

4.3.2

17 2013-12-04 09:47:11 NTIT_Trường Kỳ 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

18 2013-12-04 10:27:38 Pham Binh Nguyen 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

19 2013-12-10 03:34:53 [NT] Anh chỉ yêu mình em...[NTMC] 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

20 2013-12-13 10:47:25 Chuong Ntv 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.