Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Hội trường Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
2598 10971 9999 0 965 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-01-20 16:16:04 special_one 100 0.00 3.5M

C

2 2008-03-16 21:58:48 Phan Thanh Huy 100 0.83 2.8M

C

3 2008-05-26 23:47:58 ~!(*(@*!@^& 100 0.57 3.4M

C

4 2008-10-30 01:58:35 Robert Gerbicz 100 0.00 2.5M

C

5 2008-11-29 02:28:15 Lý Liên Kiệt 100 0.00 2.9M

C

6 2009-03-31 11:09:52 Trần Minh Tuấn Tomsk 100 1.12 2.2M

C

7 2009-07-12 10:15:22 Nguyễn Doãn Minh Giang 100 1.25 2.4M

C

8 2009-10-29 07:31:38 Nguyen Duc Tam 100 0.06 1.8M

C

9 2011-06-23 19:25:12 Tâm Chớp Nhoáng 100 0.00 2.4M

C

10 2013-09-23 10:58:12 Trần Mạnh Quân 100 0.06 1.7M

C

11 2015-08-16 04:54:07 Rossoneri 100 0.07 2.4M

C

12 2016-09-21 06:09:21 NgVaDo 100 0.42 2.2M

C

13 2010-11-20 12:54:19 nguyenbaosach 92.31 0.06 1.9M

C

14 2009-07-12 09:50:08 Nguyen Doan Minh Giang 84.62 1.22 2.4M

C

15 2010-07-05 18:45:14 Vo Quang Hoa 84.62 0.76 2.5M

C

16 2012-01-29 16:49:34 Nguyễn Đức Anh 84.62 0.06 1.7M

C

17 2016-07-17 16:00:36 Tũn 61.54 0.18 2.2M

C

18 2014-04-20 05:36:28 Bình Mực 30.77 0.06 1.7M

C

19 2011-10-16 14:59:16 nhap96 23.08 0.02 1.8M

C

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.