Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Hội trường Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
2559 10851 9895 0 949 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-01-14 19:18:56 Trần Hải Đăng 100 0.00 3.8M

C++

4.3.2

2 2010-04-17 14:55:50 dpcm1994 100 0.31 2.8M

C++

4.3.2

3 2010-09-14 09:34:25 Văn An 100 0.55 2.8M

C++

4.3.2

4 2010-10-05 01:40:31 Bùi Duy Hùng 100 0.23 2.8M

C++

4.3.2

5 2010-11-06 14:01:12 James Henry Lightning 100 0.75 2.8M

C++

4.3.2

6 2010-11-07 02:00:59 Lương Văn Đô 100 0.89 2.8M

C++

4.3.2

7 2010-11-19 05:24:08 Huy 100 0.86 2.9M

C++

4.3.2

8 2010-12-18 08:24:15 Cocacola 100 0.23 2.7M

C++

4.3.2

9 2011-03-11 15:57:11 Pham The Quang 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

10 2011-03-14 09:46:40 đẹp trai bẩm sinh 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

11 2011-03-26 16:23:43 Tran Minh Quan 100 0.73 2.8M

C++

4.3.2

12 2011-04-05 06:04:55 Nothing 100 0.30 3.0M

C++

4.3.2

13 2011-05-04 17:15:29 ............... 100 0.33 3.0M

C++

4.3.2

14 2011-05-21 19:53:07 Nguyễn Khánh Thịnh 100 0.54 2.7M

C++

4.3.2

15 2011-05-29 10:31:38 Đỗ Phúc Hảo 100 0.26 2.7M

C++

4.3.2

16 2011-06-08 16:02:57 Hưng Lê 100 0.27 2.7M

C++

4.3.2

17 2011-06-08 19:44:58 tuvt_54 100 0.45 2.7M

C++

4.3.2

18 2011-06-08 20:14:31 define_art_love 100 0.37 2.9M

C++

4.3.2

19 2011-06-21 10:40:37 P2-5 100 0.91 3.0M

C++

4.3.2

20 2011-07-16 04:34:18 le tuan anh 100 0.67 2.7M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.