Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ninja học nhảy Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
33 123 117 0 6 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-01-01 07:48:30 VDQD 100 0.49 7.8M

C++

4.3.2

2 2012-01-02 06:54:07 Nguyên 100 0.43 6.7M

C++

4.3.2

3 2012-01-02 17:37:48 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 0.56 7.0M

CPP

4 2012-01-03 04:20:25 con_nha_ngheo 100 0.18 11M

PAS-FPC

5 2012-01-03 16:15:07 Dark_Rose 100 0.06 26M

PAS-FPC

6 2012-06-02 12:11:15 . 100 0.83 5.4M

PAS-FPC

7 2012-09-08 08:57:33 Brave 100 0.51 4.6M

PAS-FPC

8 2012-12-26 12:37:29 Hacker7 100 0.15 7.3M

C++

4.3.2

9 2013-01-04 05:06:31 muka muka pow 100 0.09 4.4M

PAS-FPC

10 2013-01-10 02:56:51 Phạm Bá Thái 100 0.07 4.4M

PAS-FPC

11 2015-11-22 20:23:54 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.00 3.5M

CPP

12 2015-11-26 19:00:39 100 0.00 13M

C++

4.3.2

13 2011-12-31 13:11:09 Thanh Nguyen 75 0.03 488k

PAS-FPC

14 2012-01-01 06:08:41 kunn 70 1.35 2.6M

C++

4.3.2

15 2012-01-03 09:40:07 MinhThao 70 1.86 364k

PAS-FPC

16 2012-05-11 16:03:38 vo danh 70 1.86 400k

PAS-FPC

17 2013-01-31 08:06:49 . 70 1.83 400k

PAS-FPC

18 2012-01-03 22:18:47 Tue Le 65 0.03 2.7M

CPP

19 2016-10-13 12:58:58 bakuryu90 65 0.00 3.4M

CPP

20 2011-12-30 20:17:01 №..™ 50 0.01 212k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.