Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Mê cung Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
359 1754 1683 0 69 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-30 18:40:13 LoneWolf 100 1.63 12M

C++

4.3.2

2 2012-12-30 18:50:50 Rain 100 1.01 7.7M

PAS-FPC

3 2012-12-30 19:04:26 MinhThao 100 1.06 13M

PAS-FPC

4 2012-12-30 19:09:04 The Immortal 100 0.92 11M

PAS-FPC

5 2012-12-30 20:09:28 Think like Nguyễn Mai Lan 100 1.30 26M

C++

4.3.2

6 2012-12-31 01:31:25 1212 100 1.03 8.8M

PAS-FPC

7 2012-12-31 01:57:52 Độc cô cầu BUG 100 1.05 13M

PAS-FPC

8 2012-12-31 03:17:06 King siêu kul 100 1.77 14M

C++

4.3.2

9 2012-12-31 03:26:39 Nam 100 2.32 24M

C++

4.3.2

10 2012-12-31 03:55:41 Nguyên 100 2.75 13M

C++

4.3.2

11 2012-12-31 04:08:13 Nguyễn Hoàng Phương 100 0.94 7.6M

PAS-FPC

12 2012-12-31 04:31:33 borntodoit 100 1.69 12M

C++

4.3.2

13 2012-12-31 04:42:13 Đỗ Việt Anh 100 1.08 9.1M

C++

4.3.2

14 2012-12-31 04:58:02 Hacker7 100 1.60 12M

C++

4.3.2

15 2012-12-31 05:05:54 ­chequochuu 100 0.98 9.0M

PAS-FPC

16 2012-12-31 07:57:31 never give up 100 0.98 7.2M

PAS-FPC

17 2012-12-31 10:06:03 xuxu 100 0.99 10M

PAS-FPC

18 2012-12-31 10:17:03 International master 100 0.99 12M

PAS-FPC

19 2012-12-31 12:05:36 treesseven 100 1.95 7.6M

PAS-FPC

20 2012-12-31 14:04:14 TLMN 100 2.18 20M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.