Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biệt ðội Lí lắc Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
38 88 82 0 6 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-16 18:55:22 Đỗ Việt Anh 100 7.19 155M

C++

4.3.2

2 2012-12-17 01:32:49 Alex 100 6.18 199M

C++

4.3.2

3 2012-12-17 02:43:09 1212 100 5.00 224M

PAS-FPC

4 2012-12-17 03:39:38 hiepsieunhan 100 10.06 223M

PAS-FPC

5 2012-12-17 04:41:47 King siêu kul 100 7.40 108M

C++

4.3.2

6 2012-12-17 04:57:57 Nguyên 100 6.30 26M

C++

4.3.2

7 2012-12-17 05:21:50 con_nha_ngheo 100 7.79 200M

PAS-FPC

8 2012-12-17 05:37:05 Rain 100 6.79 105M

C++

4.3.2

9 2012-12-17 12:08:18 Nam 100 3.59 258M

C++

4.3.2

10 2012-12-17 12:36:54 7 100 8.55 255M

PAS-FPC

11 2012-12-18 14:20:53 Tmbao 100 6.88 189M

C++

4.3.2

12 2012-12-19 15:24:12 International master 100 15.34 484M

PAS-FPC

13 2012-12-23 08:58:00 The Immortal 100 13.94 152M

PAS-FPC

14 2012-12-23 12:53:00 Erik 100 8.29 176M

PAS-FPC

15 2013-01-13 10:55:40 Hacker7 100 7.23 105M

C++

4.3.2

16 2013-01-17 06:15:36 Think like Nguyễn Mai Lan 100 4.74 25M

C++

4.3.2

17 2013-01-25 17:10:05 MinhThao 100 9.89 87M

PAS-FPC

18 2013-03-30 12:34:04 Nguyễn Hoàng Phương 100 8.11 83M

PAS-FPC

19 2013-04-30 23:17:15 Bò Sữa 100 8.40 176M

PAS-FPC

20 2013-10-13 15:30:55 Anh chỉ yêu mình em ... 100 7.98 27M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.