Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Race (IOI 2011) Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
150 635 608 0 23 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-10-15 15:06:13 Tmbao 100 4.24 29M

PAS-FPC

2 2012-10-19 07:26:43 TLMN 100 4.60 25M

C++

4.3.2

3 2012-10-19 19:13:13 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 4.41 33M

CPP

4 2012-10-20 15:43:00 JAMES 100 3.91 46M

C++

4.3.2

5 2012-10-30 17:45:55 Nguyên 100 5.56 33M

C++

4.3.2

6 2012-10-31 09:02:36 Sandy 100 11.81 12M

C++

4.3.2

7 2012-11-19 18:55:44 Gà công nghiệp 100 5.41 33M

C++

4.3.2

8 2012-12-05 18:15:46 Tue Le 100 4.17 28M

CPP

9 2013-01-01 03:21:57 Nguyễn Hoàng Phương 100 3.63 21M

PAS-FPC

10 2013-04-22 07:45:57 MinhThao 100 2.56 36M

PAS-FPC

11 2013-04-22 08:23:26 hiepsieunhan 100 2.21 20M

PAS-FPC

12 2013-04-28 06:21:21 Nam 100 2.52 27M

C++

4.3.2

13 2013-05-17 00:22:29 Amartya Shankha Biswas 100 6.54 28M

C++

4.3.2

14 2013-05-23 13:09:38 Nihal Pednekar 100 3.81 52M

CPP

15 2013-05-28 07:55:50 Akshat 100 6.92 13M

C++

4.3.2

16 2013-05-28 08:38:03 100 3.89 46M

C++

4.3.2

17 2013-08-08 16:59:19 DNK 100 3.13 20M

C++

4.3.2

18 2013-08-08 18:15:39 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 4.04 47M

C++

4.3.2

19 2013-08-08 19:25:11 con_nha_ngheo 100 6.69 25M

C++

4.3.2

20 2013-08-08 20:14:00 Nhung anh sao dem 100 4.24 40M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.