Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1074 5510 5216 0 271 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-01-04 11:58:55 borntodoit 100 2.09 2.8M

C++

4.3.2

2 2014-01-04 12:00:37 Assassin 100 7.47 9.0M

PAS-FPC

3 2014-01-04 12:01:01 ͼ_ͽ 100 4.86 9.1M

PAS-FPC

4 2014-01-04 12:08:56 Anh chỉ yêu mình em ....LTKC 100 2.42 16M

PAS-FPC

5 2014-01-04 12:12:21 DNK 100 1.52 11M

C++

4.3.2

6 2014-01-04 12:19:24 nigga pls 100 3.79 18M

PAS-FPC

7 2014-01-04 12:28:46 Hoang Nguyen 100 1.84 20M

C++

4.3.2

8 2014-01-04 13:08:56 F5 100 2.30 61M

PAS-FPC

9 2014-01-04 14:02:03 BIDV 100 1.68 29M

C++

4.3.2

10 2014-01-04 14:07:22 Nguyễn Duy Khánh 100 0.39 2.8M

C++

4.3.2

11 2014-01-04 14:44:23 pressanykey 100 6.99 35M

PAS-FPC

12 2014-01-04 17:23:00 Cereal guy 100 0.36 2.6M

C++

4.3.2

13 2014-01-04 17:58:29 Cỏ 4 lá 100 2.08 2.8M

C++

4.3.2

14 2014-01-04 19:43:16 tvoi 100 0.25 2.6M

C++

4.3.2

15 2014-01-04 21:56:18 Brave 100 2.12 29M

CPP

16 2014-01-05 04:06:32 Đỗ Việt Anh 100 7.06 3.1M

C++

4.3.2

17 2014-01-05 04:44:38 Nam 100 4.14 1400M

JAVA

18 2014-01-05 07:23:36 VOJ Team 100 2.00 9.0M

PAS-FPC

19 2014-01-05 09:48:58 Hung NT 100 2.48 16M

PAS-FPC

20 2014-01-05 10:19:16 RR 100 4.01 38M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.