Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Dàn ðèn màu Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
17 61 59 0 2 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-09-07 06:56:56 K181129 100 4.17 2.8M

CPP

2 2011-09-11 12:32:37 VDQD 100 5.67 18M

C++

4.3.2

3 2011-09-22 17:27:17 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 8.48 11M

CPP

4 2013-11-01 06:39:09 DNK 100 6.37 20M

C++

4.3.2

5 2013-11-01 17:09:57 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 4.45 4.2M

C++

4.3.2

6 2009-10-05 17:19:50 pressanykey 80 2.21 16M

PAS-FPC

7 2009-10-06 16:44:31 Tran Dang Tuan Anh 80 2.62 17M

PAS-FPC

8 2013-11-03 17:46:23 Nhung anh sao dem 70 2.27 20M

C++

4.3.2

9 2012-02-22 01:13:17 Think like Nguyễn Mai Lan 60 3.93 178M

JAVA

10 2015-04-10 15:24:03 Nam 60 0.61 1340M

JAVA

11 2011-09-06 16:42:41 Tạ Ngọc Linh 50 2.31 18M

C++

4.3.2

12 2009-08-03 18:02:36 Hoàng Quý Phát 30 0.74 58M

PAS-FPC

13 2009-09-08 17:06:00 Nobita1604 30 0.01 560k

PAS-FPC

14 2011-05-22 12:34:52 Hyori 30 0.00 240k

PAS-FPC

15 2013-11-01 10:46:59 Nguyen Tien Trung Kien 30 0.01 2.9M

C++

4.3.2

16 2009-08-05 10:40:10 Ramesses 10 0.05 1.5M

PAS-FPC

17 2011-09-15 16:56:55 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 0 0.00 0k

C++

4.3.2

18 2012-09-13 15:53:13 Le Quang Hung 0 0.00 0k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.