Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bán hàng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
223 1058 1027 0 31 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-07-10 20:05:06 Nguyễn Xuân Khánh 100 1.44 7.6M

CPP

2 2011-07-11 03:17:15 Thanh Nguyen 100 1.10 2.2M

PAS-FPC

3 2011-07-11 11:38:35 Nguyên 100 2.18 9.7M

C++

4.3.2

4 2011-07-13 15:58:10 kunn 100 1.26 4.8M

PAS-FPC

5 2011-07-16 11:57:53 Tue Le 100 1.51 7.1M

PAS-FPC

6 2011-07-17 16:32:19 Sandy 100 8.05 9.7M

C++

4.3.2

7 2011-07-19 20:32:44 Thỏ con làm bánh 100 3.27 4.1M

CPP

8 2011-07-28 16:05:30 Nguyễn Quang Anh 100 1.88 2.8M

PAS-FPC

9 2011-08-06 10:32:08 TLMN 100 1.36 1.8M

PAS-FPC

10 2011-09-01 18:21:48 King siêu kul 100 2.44 6.4M

PAS-FPC

11 2011-09-03 17:28:42 Tạ Ngọc Linh 100 1.39 5.0M

C++

4.3.2

12 2011-09-14 05:01:57 Cao Viên Viên 100 3.58 6.3M

PAS-FPC

13 2011-09-26 17:40:40 nameless 100 1.42 13M

PAS-FPC

14 2011-11-03 07:40:13 Alex 100 2.90 32M

PAS-FPC

15 2011-12-16 14:59:31 Khang Kháu Khỉnh 100 1.92 5.3M

PAS-FPC

16 2012-01-10 13:43:14 Hacker7 100 1.88 5.5M

PAS-FPC

17 2012-03-21 20:21:16 bamboo3250 100 2.30 9.1M

C++

4.3.2

18 2012-03-22 15:52:01 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 2.17 16M

CPP

19 2012-07-26 16:15:08 nhap96 100 4.60 18M

C++

4.3.2

20 2012-07-26 17:13:37 ducthinh_2601 100 2.80 12M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.