Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

K - Không ðơn ðộc Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
171 661 611 0 48 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2009-02-15 10:09:59 Khúc Anh Tuấn 100 15.68 2.9M

CPP

2 2009-02-21 06:35:29 Nguyễn Quang Anh 100 8.67 1.0M

PAS-FPC

3 2009-04-04 16:00:53 Anh hùng đất Kinh Bắc 100 7.61 2.8M

CPP

4 2010-01-16 15:52:10 Phạm Thanh Tùng 100 5.39 520k

PAS-FPC

5 2010-02-22 13:25:15 AndyHo 100 14.57 124M

PAS-FPC

6 2010-06-12 19:26:54 Trần Hải Đăng 100 19.45 2.9M

C++

4.3.2

7 2010-08-13 16:08:28 RR 100 13.27 2.7M

CPP

8 2010-12-21 16:56:53 Dark_Rose 100 5.04 576k

PAS-FPC

9 2011-01-01 16:24:26 Voyage 100 13.33 2.9M

C++

4.3.2

10 2011-03-28 16:25:18 TuT ^^ 100 22.23 31M

PAS-FPC

11 2011-11-05 03:56:24 Alex 100 2.94 2.8M

C++

4.3.2

12 2012-03-05 04:14:10 kunn 100 2.78 11M

C++

4.3.2

13 2012-03-12 04:29:04 Gà thả vườn 100 12.98 3.9M

C++

4.3.2

14 2012-04-20 09:41:32 ctk41 100 14.02 2.9M

CPP

15 2012-04-22 10:24:49 Hacker7 100 5.18 428k

PAS-FPC

16 2012-05-22 18:30:26 Hacker7 100 3.64 2.8M

C++

4.3.2

17 2012-05-23 04:24:38 kunn 100 3.13 11M

CPP

18 2012-05-23 06:21:57 con_nha_ngheo 100 3.54 11M

C++

4.3.2

19 2012-05-23 08:38:02 VDQD 100 3.15 11M

C++

4.3.2

20 2012-05-23 11:32:42 slenderman 100 7.88 348k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.