Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

KINGDOMS Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
22 237 228 0 9 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-04-28 15:36:51 Khúc Anh Tuấn 100 4.01 11M

CPP

2 2014-05-22 21:33:13 ɐoɥuɐʌ 100 0.88 5.0M

CPP

3 2014-11-06 12:39:45 RR 100 4.32 8.1M

CPP

4 2017-09-07 20:24:48 Trung Nguyen 100 0.19 24M

CPP

5 2011-10-25 16:54:17 MinhThao 90.91 1.60 1.7M

PAS-FPC

6 2016-04-29 08:29:29 Le Anh Duc - A2K42 PBC 90.91 0.35 14M

CPP

7 2011-09-23 17:51:33 Lâm Phan Việt 81.82 3.56 0k

CPP

8 2010-08-07 06:30:49 TeeBoss 72.73 1.68 1.9M

PAS-FPC

9 2010-11-15 13:22:47 ƒ 72.73 1.03 18M

CPP

10 2017-01-18 11:52:08 Thái Xuân Đăng 72.73 0.14 1.0M

PAS-FPC

11 2017-11-22 16:26:24 Thái Xuân Đăng 72.73 0.24 16M

CPP

12 2020-02-08 18:07:36 n31h08m2003 72.73 0.41 6.0M

CPP

13 2010-08-19 12:56:16 abcxyz 63.64 1.45 4.1M

CPP

14 2011-07-21 15:38:01 BlackFlash 63.64 1.10 972k

PAS-FPC

15 2010-09-06 09:17:59 Hy Trường Sơn 54.55 0.00 4.4M

CPP

16 2014-10-20 04:04:43 Lâm Thành Đạt 54.55 1.57 62M

PAS-FPC

17 2014-10-20 06:41:44 ANKRA 54.55 2.63 179M

JAVA

18 2017-11-22 17:30:47 Søren 54.55 0.17 780M

CPP

19 2017-11-23 13:39:25 Cá Nóc Cắn Cáp đt dt tb 54.55 0.16 1.0M

PAS-FPC

20 2010-09-01 05:29:18 Team PSA 2010 45.45 0.00 4.5M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.