Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Trồng nho Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
208 897 864 0 32 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-27 16:56:28 KFSX=XRVR 100 0.23 4.2M

PAS-FPC

2 2012-12-27 17:09:02 Độc cô cầu BUG 100 0.37 8.0M

PAS-FPC

3 2012-12-27 17:13:25 MinhThao 100 0.27 4.2M

PAS-FPC

4 2012-12-27 18:51:36 Rain 100 0.43 6.3M

PAS-FPC

5 2012-12-27 19:16:35 Anh chỉ yêu mình em ....LTKC 100 0.35 1.3M

PAS-FPC

6 2012-12-27 20:47:13 Gầy :)) 100 0.33 1.3M

PAS-FPC

7 2012-12-28 02:14:11 1212 100 0.17 1.6M

PAS-FPC

8 2012-12-28 03:15:46 Tmbao 100 1.02 80M

C++

4.3.2

9 2012-12-28 03:53:38 Lê Minh Hoàng 100 0.20 1.2M

PAS-FPC

10 2012-12-28 05:04:32 Dumbledore 100 0.24 1.3M

PAS-FPC

11 2012-12-28 05:20:21 LoneWolf 100 0.41 3.8M

C++

4.3.2

12 2012-12-28 07:25:47 Nguyên 100 0.44 3.8M

C++

4.3.2

13 2012-12-28 08:14:07 khanhptnk 100 0.25 5.4M

PAS-FPC

14 2012-12-28 09:13:36 The Immortal 100 0.30 1.3M

PAS-FPC

15 2012-12-28 13:40:03 ­chequochuu 100 0.27 1.3M

PAS-FPC

16 2012-12-28 13:51:14 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.44 3.7M

C++

4.3.2

17 2012-12-28 14:09:49 King siêu kul 100 0.36 3.8M

C++

4.3.2

18 2012-12-28 14:39:01 International master 100 0.48 78M

PAS-FPC

19 2012-12-28 17:10:28 anh chỉ yêu mình em....VNMH.... 100 0.27 1.2M

PAS-FPC

20 2012-12-29 09:43:11 Cloud 100 0.20 1.2M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.