Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bốn hoán vị Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
57 238 229 0 9 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-04-10 12:12:34 hiepsieunhan 100 7.81 44M

PAS-FPC

2 2013-04-10 16:14:55 con_nha_ngheo 100 11.76 44M

PAS-FPC

3 2013-05-01 17:16:51 Saturn 100 5.18 44M

CPP

4 2013-05-01 19:42:47 MinhThao 100 9.54 99M

PAS-FPC

5 2013-05-14 15:48:18 borntodoit 100 11.83 18M

C++

4.3.2

6 2013-05-23 10:03:13 Sandy 100 18.92 118M

CPP

7 2013-07-19 08:26:14 RR 100 14.91 16M

C++

4.3.2

8 2013-08-03 07:29:45 Discite4ever 100 11.73 77M

C++

4.3.2

9 2013-08-11 09:08:10 100 4.91 41M

C++

4.3.2

10 2013-08-31 16:48:13 International master 100 16.32 173M

C++

4.3.2

11 2013-11-17 16:31:53 kerrigan2357 100 12.49 15M

C++

4.3.2

12 2014-05-22 21:44:35 ɐoɥuɐʌ 100 11.96 359M

CPP

13 2014-07-23 19:39:47 Mew. 100 10.30 214M

PAS-FPC

14 2015-03-16 15:54:17 ‍Lien 100 12.49 100M

CPP14

15 2016-01-19 07:35:37 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 17.24 57M

C++

4.3.2

16 2018-04-05 20:01:09 『 NewL 』 100 14.36 346M

PAS-FPC

17 2020-02-12 10:06:28 тpc.Dươи[н] 100 11.08 21M

CPP14

18 2014-12-02 04:03:41 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 95 15.92 15M

C++

4.3.2

19 2014-12-29 11:14:23 Nhung anh sao dem 75 12.93 412M

C++

4.3.2

20 2020-02-12 10:40:36 ᴘᴀssɪɴɢ/sᴜᴍᴍᴇʀ 75 9.34 83M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.