Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tính biểu thức Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
264 1160 472 391 179 93 21

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-09-09 19:50:45 Przemek Komosa 7 0.01 24M

PHP

2 2010-09-09 19:51:32 Piotr Kąkol 7 0.02 24M

PHP

3 2010-11-14 06:49:12 RR 7 0.01 24M

PHP

4 2010-09-11 14:03:52 Piotr Kąkol 9 0.01 7.2M

RUBY

5 2013-07-30 20:56:58 RR 9 0.00 7.2M

RUBY

6 2013-07-30 20:54:42 RR 10 0.00 2.1M

GAWK

7 2010-06-13 07:22:38 Hà Dương 12 0.00 3.4M

PERL

8 2010-06-13 12:40:04 Thanh Nguyen 12 0.00 3.4M

PERL

9 2010-06-13 17:27:57 RR 12 0.00 3.4M

PERL

10 2010-06-13 18:20:07 DUNG MOT PHAN 12 0.00 3.4M

PERL

11 2010-06-14 06:58:15 (^^,) 12 0.00 3.4M

PERL

12 2010-06-15 07:29:23 . 12 0.00 3.4M

PERL

13 2010-06-16 06:30:54 NPVP 12 0.00 3.4M

PERL

14 2010-06-18 12:39:56 ConanKudo 12 0.00 3.4M

PERL

15 2010-06-19 08:49:33 난 널 사랑해 12 0.00 3.4M

PERL

16 2010-06-20 18:06:38 何琢言 12 0.00 3.4M

PERL

17 2010-06-23 08:19:45 TuT ^^ 12 0.00 3.4M

PERL

18 2010-06-24 14:08:18 dpcm1994 12 0.00 3.4M

PERL

19 2010-07-06 03:53:38 _ 12 0.00 3.4M

PERL

20 2010-07-06 07:45:26 . 12 0.00 3.4M

PERL

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.