Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Trimino Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
16 57 56 0 1 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-06-15 10:19:33 ɐoɥuɐʌ 100 0.56 14M

C++

4.3.2

2 2014-06-15 10:23:12 ɐoɥuɐʌ 100 0.49 14M

CPP

3 2014-06-15 13:55:53 P2-5 100 0.31 92M

C++

4.3.2

4 2015-04-01 08:45:51 hungnm 100 1.57 85M

CPP14

5 2015-04-01 08:56:20 Phạm Bá Thái 100 1.49 85M

CPP

6 2014-09-17 10:51:40 Le Quang Hung 83.33 1.32 5.7M

C++

4.3.2

7 2014-05-24 14:18:53 Â 77.78 0.00 6.6M

C++

4.3.2

8 2014-05-25 16:19:23 Học sinh giỏi văn 77.78 0.00 3.3M

C++

4.3.2

9 2014-05-29 05:25:30 hgminh 77.78 0.00 7.4M

C++

4.3.2

10 2014-08-06 17:15:19 Tai Khoan Chung 77.78 0.20 43M

C++

4.3.2

11 2014-11-10 16:20:17 Minh Tuan Nguyen 77.78 0.00 7.4M

C++

4.3.2

12 2015-06-24 13:50:53 77.78 0.00 902M

C++

4.3.2

13 2014-05-28 14:26:06 Lee Xuaan Hung 66.67 0.41 232k

PAS-FPC

14 2015-07-26 11:29:57 Doflamingo 16.67 0.00 7.2M

CPP

15 2019-01-05 11:12:49 . 2.78 0.00 15M

CPP14

16 2014-06-23 11:44:22 nguyen ba thanh 0 0.00 0k

PAS-FPC

17 2015-11-15 12:42:54 0 0.00 0k

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.