Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tam giác Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
18 33 27 0 6 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-05-25 05:30:34 Minh Tuan Nguyen 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

2 2014-05-25 17:39:27 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

3 2014-05-29 05:28:05 hgminh 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

4 2014-06-15 07:10:27 ɐoɥuɐʌ 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

5 2014-11-10 16:00:48 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

6 2014-11-10 16:06:48 Thang Nguyen 100 1.19 5.4M

PYTHON

7 2014-11-21 14:32:48 Đào Phan Khải 100 0.00 396k

PAS-FPC

8 2014-11-23 03:53:12 Nguyễn Văn Lương 100 0.00 232k

PAS-FPC

9 2014-12-01 05:15:00 Thiên Thiên 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

10 2014-12-05 17:10:32 LuongDucTuanDat.c500 100 0.00 3.2M

CPP

11 2016-03-16 16:29:08 Thang 100 0.00 232k

PAS-FPC

12 2016-10-25 16:35:15 Nguyễn Hoài Nam A2K19 100 0.00 3.4M

CPP14

13 2016-10-25 16:45:50 A2 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

14 2018-08-15 10:02:12 NgocThangC07 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

15 2014-05-25 02:58:32 ping Pong 90 0.00 232k

PAS-FPC

16 2014-06-21 22:47:12 Lê Tiến Khoa 5 0.00 232k

PAS-FPC

17 2016-10-25 16:15:39 Đạt Trần 2.5 0.00 3.4M

CPP

18 2018-04-12 11:43:21 Joni 2.5 0.00 16M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.