Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Dịch vụ truyền thông Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
414 1753 1643 0 107 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-04-20 08:58:32 Lê Đôn Khuê 100 0.61 5.2M

CPP

2 2014-04-20 09:49:25 DNK 100 0.62 4.7M

C++

4.3.2

3 2014-04-20 12:58:33 dyn 100 0.58 2.3M

PAS-FPC

4 2014-04-20 13:46:15 DVH 100 0.62 7.3M

C++

4.3.2

5 2014-04-20 16:19:10 Brave 100 0.54 5.1M

CPP

6 2014-04-20 17:09:51 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.53 2.7M

PAS-FPC

7 2014-04-20 19:35:09 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.66 6.5M

C++

4.3.2

8 2014-04-20 19:45:37 CQT con nhà bình thường 100 0.48 5.2M

PAS-FPC

9 2014-04-20 19:57:30 dungqt3 100 0.61 4.5M

C++

4.3.2

10 2014-04-20 22:14:58 Lê Minh Hoàng 100 0.53 2.1M

PAS-FPC

11 2014-04-21 05:12:58 Phạm Thanh Hùng 100 0.61 4.6M

C++

4.3.2

12 2014-04-21 10:30:33 Trần Khánh Hiệp 100 0.60 6.5M

C++

4.3.2

13 2014-04-21 10:36:07 hgminh 100 0.69 7.3M

C++

4.3.2

14 2014-04-21 10:59:01 Nam 100 1.81 1400M

JAVA

15 2014-04-21 12:18:41 Shinobu 100 0.55 2.3M

PAS-FPC

16 2014-04-21 13:48:01 Tai Khoan Chung 100 0.63 4.6M

C++

4.3.2

17 2014-04-21 18:05:53 Immortal 100 0.65 3.7M

C++

4.3.2

18 2014-04-22 05:59:02 Nhung anh sao dem 100 0.59 4.6M

C++

4.3.2

19 2014-04-22 15:22:58 Mew. 100 0.52 2.3M

PAS-FPC

20 2014-04-22 17:11:25 MadCarrot 100 0.61 7.3M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.