Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Trò chơi xếp hình chữ nhật Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
462 1583 1461 0 120 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-04-20 08:59:16 Lê Đôn Khuê 100 0.31 4.3M

CPP

2 2014-04-20 09:33:31 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.46 1.5M

PAS-FPC

3 2014-04-20 10:51:25 Â 100 0.35 3.7M

C++

4.3.2

4 2014-04-20 10:59:47 P2-5 100 0.35 3.8M

C++

4.3.2

5 2014-04-20 11:13:23 Giraffe 100 0.35 1.4M

PAS-FPC

6 2014-04-20 11:57:41 [KanGaruu].Nắng 100 0.40 1.4M

PAS-FPC

7 2014-04-20 12:11:16 anhntsupa 100 1.98 13M

C++

4.3.2

8 2014-04-20 13:46:32 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.95 13M

C++

4.3.2

9 2014-04-20 14:02:14 Complicated Heart 100 0.59 4.3M

C++

4.3.2

10 2014-04-20 14:39:30 ☻Con☺nông☺dân☻ 100 0.46 1.4M

PAS-FPC

11 2014-04-20 14:41:03 Anh Vu 100 0.46 1.4M

PAS-FPC

12 2014-04-20 14:43:01 anh_huynh 100 0.31 1.8M

PAS-FPC

13 2014-04-20 14:50:50 5ting 100 0.40 1.4M

PAS-FPC

14 2014-04-20 15:02:51 Duc M. Pham 100 0.37 1.5M

PAS-FPC

15 2014-04-20 15:25:11 CQT con nhà bình thường 100 0.34 1.4M

PAS-FPC

16 2014-04-20 15:49:42 Phan Huy Hoàng a2k42 100 0.68 2.5M

PAS-FPC

17 2014-04-20 15:53:40 Chuyên Hóa LQĐ 100 1.34 4.9M

C++

4.3.2

18 2014-04-20 15:54:52 Khánh HCMUS 100 0.37 1.4M

PAS-FPC

19 2014-04-20 16:08:28 CQT SKELETON 100 0.61 2.5M

PAS-FPC

20 2014-04-20 16:19:54 dyn 100 0.39 1.4M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.