Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Vườn cây Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
163 746 710 0 32 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-04-20 08:58:53 Lê Đôn Khuê 100 0.02 3.4M

CPP

2 2014-04-20 20:40:24 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.02 2.6M

C++

4.3.2

3 2014-04-20 20:58:34 Lê Minh Hoàng 100 0.02 388k

PAS-FPC

4 2014-04-21 10:31:27 zai zai 100 0.99 4.0M

PYTHON

5 2014-04-21 10:33:26 zai zai 100 1.27 11M

PYTHON3

6 2014-04-21 12:22:27 zai zai 100 0.00 2.2M

C

7 2014-04-21 13:31:47 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.00 400k

PAS-FPC

8 2014-04-22 09:51:57 dyn 100 0.00 232k

PAS-FPC

9 2014-04-22 14:29:11 Mew. 100 0.12 400k

PAS-FPC

10 2014-04-23 12:09:09 Beerus sama 100 0.00 400k

PAS-FPC

11 2014-04-23 12:15:49 ‍Lien 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

12 2014-04-23 19:00:14 What Does The Fox Say? 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

13 2014-04-25 06:19:04 DNK 100 0.02 2.8M

C++

4.3.2

14 2014-04-26 10:16:41 Â 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

15 2014-04-26 17:23:01 Nhung anh sao dem 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

16 2014-04-28 10:22:40 Minh Tuan Nguyen 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

17 2014-05-01 14:42:36 Immortal 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

18 2014-05-03 16:36:40 Chitoge Kirisaki 100 0.00 404k

PAS-FPC

19 2014-05-12 14:10:38 Lee Xuaan Hung 100 0.00 3.2M

CPP

20 2014-05-18 07:59:47 Monkey D.Luffy 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.