Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tính hàm Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
249 1623 1557 0 63 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-04-20 08:59:46 Lê Đôn Khuê 100 2.59 2.1M

PAS-FPC

2 2014-04-20 13:09:46 ‍Lien 100 0.65 4.5M

C++

4.3.2

3 2014-04-20 13:15:11 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.62 5.5M

C++

4.3.2

4 2014-04-20 14:18:57 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.84 3.9M

PAS-FPC

5 2014-04-20 15:39:48 dungqt3 100 3.50 1400M

JAVA

6 2014-04-20 17:00:40 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 1.75 1400M

JAVA

7 2014-04-20 17:49:55 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 2.74 6.5M

C++

4.3.2

8 2014-04-21 00:35:45 Lê Minh Hoàng 100 0.50 1.2M

PAS-FPC

9 2014-04-21 05:53:47 Trần Khánh Hiệp 100 2.76 4.7M

C++

4.3.2

10 2014-04-21 10:42:34 Nam 100 1.42 1400M

JAVA

11 2014-04-21 12:29:27 hgminh 100 2.95 5.0M

C++

4.3.2

12 2014-04-21 15:54:27 Finally 100 2.59 6.5M

C++

4.3.2

13 2014-04-21 17:40:31 Hoang Nguyen 100 2.17 18M

C++

4.3.2

14 2014-04-22 02:40:23 Lê Minh Quang 100 2.15 4.9M

C++

4.3.2

15 2014-04-22 03:14:42 Chitoge Kirisaki 100 0.91 3.1M

PAS-FPC

16 2014-04-22 05:24:13 DNK 100 2.50 4.7M

C++

4.3.2

17 2014-04-22 06:31:19 Nhung anh sao dem 100 2.21 4.7M

C++

4.3.2

18 2014-04-22 15:07:15 MadCarrot 100 2.88 5.0M

C++

4.3.2

19 2014-04-23 00:42:19 P2-5 100 2.14 4.6M

C++

4.3.2

20 2014-04-23 05:29:20 [midfinger] 100 2.83 4.8M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.